Nuu Qunnamaa    +251113-726218    info@caffeeoromiyaa.gov.et                               

 • Slide Background Image
  Text Caption
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Ayyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana
  Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamii
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa irratti
  gabaasa ji'a 6 qaama raawwachisaa PMNO tiin dhiyaate
 • Slide Background Image
  Jalqabbii Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa
 • Slide Background Image
  Hordoffii fi To'annoo koreewwan dhaabbii Caffee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Muudama Qaamolee Mootummaa Sadan
 • Slide Background Image
  Kabaja Guyyaa Saboota, Sablamoota Ummattoota Itoophiyaa
 • Slide Background Image
  Sagantaa Leenjii fi Beekamtii Kennuu Manneen Maree Aanaalee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Sagantaa Eebba Piroojektoota adda addaa Afyaa'ii Caffee Oromiyaatiin
 • Slide Background Image
  Dawwanaa dirree koreen Dhaabbii Caffee taasiseen
 • Slide Background Image
  Deeggarsa Harka qalleeyiif taasifame
 • Slide Background Image
  Walii galtee Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa waliin taasifame

You are here

Afyaa’ota hojiirra jiran 

                                                       

Kab.Aadde Sa'aadaa Abdurhamaan                               Kab. Obbo Eeliyaas Uummataa      

Afyaa'ii Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa         Itti Aanaa Afyaa'ii Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa                            

Afyaa’ota duraanii 

                                                       

Kab. Aadde Loomii Badhoo              Kab.Ambaasaadder Isheetuu Dassee          Kab. Dr. Obbo Lammaa Magarsaa  

Fulb 2011-fulb.2014tti                        Onkoleessa 2009- 2011 tti                            Hagayya 2007-Onkoloolessa 2009 tti 

                                                                

  Kab .Amb/r. Dammituu Hambisaa      Kab.Dr.Muhaammad Hassan                  Kab.Amb/r  Asteer Maammoo  

    Hagayya 2002 - Adooleessa 2005tti         Ful.26.1998-Hagayya 13 . 2002 tti       Onkoloolessa 1994-Fulbaana 1998tti