Nuu Qunnamaa    +251113-726218    info@caffeeoromiyaa.gov.et                               

 • Slide Background Image
  Text Caption
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Ayyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana
  Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamii
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa irratti
  gabaasa ji'a 6 qaama raawwachisaa PMNO tiin dhiyaate
 • Slide Background Image
  Jalqabbii Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa
 • Slide Background Image
  Hordoffii fi To'annoo koreewwan dhaabbii Caffee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Muudama Qaamolee Mootummaa Sadan
 • Slide Background Image
  Kabaja Guyyaa Saboota, Sablamoota Ummattoota Itoophiyaa
 • Slide Background Image
  Sagantaa Leenjii fi Beekamtii Kennuu Manneen Maree Aanaalee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Sagantaa Eebba Piroojektoota adda addaa Afyaa'ii Caffee Oromiyaatiin
 • Slide Background Image
  Dawwanaa dirree koreen Dhaabbii Caffee taasiseen
 • Slide Background Image
  Deeggarsa Harka qalleeyiif taasifame
 • Slide Background Image
  Walii galtee Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa waliin taasifame

You are here

Qooda Fudhattoota

 • Uummataa Naannoo Oromiyaa
 • Miseensoota Caffee
 • Koreewwan dhaabbii Caffee
 • Koree Qindiissituu Caffee
 • Koree Mari’achiistuu Dhimmoota Caffee
 • Hojjatoota Waajjira Afyaa’ii Caffee
 • Mana Maree Bulchiinsa Naannoo Oromiyaa
 • Mana Murtii Waliigala Oromiyaa
 • Mana Hojii Odiitii Oromiyaa
 • Manneen Hojii Mootummaa Naannoo
 • Manneen Maree Aanaalee, Magaalotaa fi Gandootaa
 • Dhaabbilee Siyaasaa Caffee keessaa teessoo qaban
 • Abbootii qabeenya dhunfaa
 • Dhaabbata sab-qunnamtii Oromiyaa
 • Paarlamaa Fedeeraalaa
 • Manneen Maree Naannoolee Biroo
 • Dhaabbilee Barnoota ol’aanaa
 • Dhaabilee Adunyaa