Nuu Qunnamaa    +251113-726218    info@caffeeoromiyaa.gov.et                               

 • Slide Background Image
  Text Caption
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Ayyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana
  Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamii
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa irratti
  gabaasa ji'a 6 qaama raawwachisaa PMNO tiin dhiyaate
 • Slide Background Image
  Jalqabbii Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa
 • Slide Background Image
  Hordoffii fi To'annoo koreewwan dhaabbii Caffee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Muudama Qaamolee Mootummaa Sadan
 • Slide Background Image
  Kabaja Guyyaa Saboota, Sablamoota Ummattoota Itoophiyaa
 • Slide Background Image
  Sagantaa Leenjii fi Beekamtii Kennuu Manneen Maree Aanaalee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Sagantaa Eebba Piroojektoota adda addaa Afyaa'ii Caffee Oromiyaatiin
 • Slide Background Image
  Dawwanaa dirree koreen Dhaabbii Caffee taasiseen
 • Slide Background Image
  Deeggarsa Harka qalleeyiif taasifame
 • Slide Background Image
  Walii galtee Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa waliin taasifame

You are here

     Daayirektoreetii Hoggansa Qabeenya Namaa

 Hojiilee Gurguddoo daayireekitooreetichaa  

 • Odeeffannoo fi ragaa qabeenya  namaa qopheessuu
 • Gurmaa'insaa fi ramaddii hojii gaggeesuu
 • Karooraa qabeenya namaa mana hojjichaa yeroo dheeraa fi gabaabaa qopheessuun hojii irra oolchuu
 • Fo'annoo fi filannoo gaggeessuu
 • Maddaalii raawwii hojii hojjettootaa gaggeessuu/gaggeessisiisuu
 • Leenjii qindeessuu fi kennuu/kennisiisuu (leenjii hojii waliin walbarsiisuu dabalatee)
 • Naamuusa hojjetootni hojii irratti qaban hordofuu
 • Komiiwwaan hojjetoota irraa dhiyaatu keessumeessu fi deebii kennu
 • Haala naannoo hojii, hayyaama adda addaa fi tajaajila hojjettootaa karoorsuun hojii irra oolchuu
 • Riiformoota addaa addaa qorachuun  hojiirra oolchuu
 • Raawwii qajeeltoowaan bulchiinsa gaarii mana hojiichaa hordofuu
 • Sirna madaallii fi badhaasaa hojiirra oolchuu
 • Qorannoowaan ijaarsa hunma raawwachiissummaa, raawwii hoggansa qabeenya namaa,kenniisa tajaajilaa  fi yaada maamilaa
 • Deeggarsaa fi hordoffii , gorsa kutaalee hojii fi hojjetoota waaajjirichaatiif kennuu