Nuu Qunnamaa    +251113-726218    info@caffeeoromiyaa.gov.et                               

 • Slide Background Image
  Text Caption
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Ayyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana
  Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamii
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa irratti
  gabaasa ji'a 6 qaama raawwachisaa PMNO tiin dhiyaate
 • Slide Background Image
  Jalqabbii Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa
 • Slide Background Image
  Hordoffii fi To'annoo koreewwan dhaabbii Caffee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Muudama Qaamolee Mootummaa Sadan
 • Slide Background Image
  Kabaja Guyyaa Saboota, Sablamoota Ummattoota Itoophiyaa
 • Slide Background Image
  Sagantaa Leenjii fi Beekamtii Kennuu Manneen Maree Aanaalee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Sagantaa Eebba Piroojektoota adda addaa Afyaa'ii Caffee Oromiyaatiin
 • Slide Background Image
  Dawwanaa dirree koreen Dhaabbii Caffee taasiseen
 • Slide Background Image
  Deeggarsa Harka qalleeyiif taasifame
 • Slide Background Image
  Walii galtee Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa waliin taasifame

You are here

 Miseensota Caffee Bara Hojii 6ffaa

                                             

Kab.Aadde sa'aadaa Abdurhamaan                                  Kab. Obbo Eeliyaas Uummataa      

Afyaa'ii Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa                   Itti Aanaa Afyaa'ii Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa 

                                                                                           

Kab.Obbo Shimallis Abdiisaa                                               Kab. Obbo Awwaluu Abdii

Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa                       Itti Aanaa Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Kab Obbo Fiqaaduu Tasammaa

Caffeetti Bakka Bu'aa Mootummaa

Miseensotaa caffee BHC 6ffaa

                                                                                                                                                    

kab.Aadee Ababaayee Kabbadaa Gamteessaa    kab.Aadee Ababee Caalaa Taayaa      kab.obboo Abarraa Buunnoo Aduulaa      Kab.Obboo Abarraa Hundee  Ayyaanee   Kab.Aadde  Abarraash Baacaa Dabalee

Paartii Badhaadhinaa                                             Paartii Badhaadhinaa                            Paartii Badhaadhinaa                                Paartii Badhaadhinaa                                             Paartii Badhaadhinaa

NF                                                                           NF                                                           NF                                                               NF                                                                                    NF 

                                                                                                                                      

Kab.Obboo Abbabaa Garasuu Ayyaanaa  kab.obboo Abdallaa Amaan Gammadoo      kab.Obboo Abdanuur Mohaammad Bashir  kab.Obboo Abdii Mahaammad Hasan kab.obboo Abdiisaa Yiilmaa Takkuu

Paartii Badhaadhinaa                                     Paartii Badhaadhinaa                                          Paartii Badhaadhinaa                                    Paartii Badhaadhinaa                                 Paartii Badhaadhinaa

NF                                                                       NF                                                                         NF                                                                          NF                                                               NF

                             

Pages