Nuu Qunnamaa    +251113-726218    info@caffeeoromiyaa.gov.et                               

 • Slide Background Image
  Text Caption
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Ayyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana
  Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamiiAyyaana Sabaa sablamii
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
 • Slide Background Image
  Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa irratti
  gabaasa ji'a 6 qaama raawwachisaa PMNO tiin dhiyaate
 • Slide Background Image
  Jalqabbii Yaa'ii Idilee 4ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 6ffaa
 • Slide Background Image
  Hordoffii fi To'annoo koreewwan dhaabbii Caffee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Muudama Qaamolee Mootummaa Sadan
 • Slide Background Image
  Kabaja Guyyaa Saboota, Sablamoota Ummattoota Itoophiyaa
 • Slide Background Image
  Sagantaa Leenjii fi Beekamtii Kennuu Manneen Maree Aanaalee Oromiyaa
 • Slide Background Image
  Sagantaa Eebba Piroojektoota adda addaa Afyaa'ii Caffee Oromiyaatiin
 • Slide Background Image
  Dawwanaa dirree koreen Dhaabbii Caffee taasiseen
 • Slide Background Image
  Deeggarsa Harka qalleeyiif taasifame
 • Slide Background Image
  Walii galtee Yuunvarsitii Naannoo Oromiyaa waliin taasifame

You are here

Koree Dhaabbii Dhimma Dubartootaa fi Hawaasummaa

Koreen Dhaabbii Dhimma Dubartootaafi Daa’immanii karooraafi raawwii hojii manneen hojii mootummaa armaan gadii ni hordofa; ni to’ata; ni qorata:

 1. Biiroo Faayyaa;
 2. Biiroo Barnootaa;
 3. Biiroo Aadaa fi Turizimii;
 4. Biiroo Kominikeeshinii;
 5. Biiroo Dhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa;
 6.  Biiroo Dhimma Dubartootaa fi Daa’immanii;
 7. Biiroo Dargaggoo fi Ispoortii;
 8. Komishinii Turizimii;
 9. Inistiitiyuutii Qorannoo Oromoo;
 10. Oromiyaa Biroodkaastiingii Neetworkii;
 11. Giddugala Aadaa Oromoo.

                                                                                                    

Kab. Aadde Mastaawot Fayyisaa Waaqoo                                      Kab. Aadde Eebbisee Firdiisaa Akkawaaq    

Dura Teessuu                                                                                        I/A Dura Teessuu Koree                                       

lakk. Bilbilaa:- +251113716801

Email :-mestawetf50@gmail.com

                                                                                       

Kab. Aadde Abbaaynash Abdusamad Lammaa                                    Kab. Dr.Bokonaa Guutaa Gumar 

Miseensa koree                                                                                               Miseensa Koree 

                                                                                

  Kab. Obbo Caalaa Adaree Dhabsuu                                          Kab. Aadde Sa’aadaa Abraahim Hasan                                         

Miseensa Koree                                                                                     Miseensa Koree